Charlotte Skau Pawlowski

Med en kvalitativ tilgang forsker Charlotte Skau Pawlowski i, hvordan forskellige grupper oplever og erfarer muligheder for bevægelse i de omgivelser, de færdes i med fokus på at fremme fysisk aktivitet. 

Baggrund

Ph.d. Charlotte Skau Pawlowski, er tilknyttet forskningsenheden Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Senest har hun i sin ph.d. afhandling undersøgt børns oplevelser og brug af skolegården som rum for fysisk aktivitet i frikvarteret.

Rolle i projektet

Charlotte Skau Pawlowskis rolle i APEN-projektet er, at varetage procesevalueringen. Hermed bliver det hendes opgave at følge projektet fra start til slut med det formål at opnå viden om planlægnings- og implementeringsprocessen forbundet med interventionerne set både ud fra brugernes og designernes perspektiv. 

Hent CV

Til toppen