Postdoc projekter

Charlotte Skau Pawlowski, FORSKNINGSENHEDEN ACTIVE LIVING, INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, Syddansk Universitet

Min opgave i Bevæg Byen er som sundhedsforsker, at evaluere udviklings- og implementeringsprocessen i begge delprojekter dvs. både børne- og ældreprojektet. Procesevalueringen vil beskrive, hvordan indsatsen i delprojekterne implementeres samt i hvor høj grad indsatsen bliver udført i overensstemmelse med intentionen med den.

Procesevalueringen retter dermed fokus på forhold vedrørende implementeringen af indsatsen og gør det muligt på et mere nuanceret grundlag at svare på spørgsmålene: Hvad virker, for hvem, under hvilke betingelser, hvornår og hvorfor?

For at indfange den viden vil jeg før og efter interventionen interviewe relevante deltagere i projektet såsom børn og ældre i Sydhavnen, lærere fra den involverede skole, designere, boligadministratorer og varmemestre i de involverede boligforeninger. Præ-interventions interviewene omhandler de interviewedes forventninger til projektet hvorimod post-interventions interviewene omhandler erfaringerne de interviewede har gjort sig undervejs i processen.

Denne viden er central i interventionsforskningen i bestræbelserne på dels bagudrettet at minimere fejlslutninger, dels fremadrettet at udvikle vellykkede bæredygtige programteorier, indsatser, og implementeringsstrategier. 

Anne Margrethe Wagner, Sektion for Landskabs-arkitektur og Planlægning på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet

I delprojektet ’Bevæg byen—med børn’ arbejder vi med udgangspunkt i en praksis-baseret forskningstilgang som kombinerer flere metodiske tilgange og roller. I samarbejde med resten af teamet arbejder jeg med det overordnede forskningsdesign og analyse, udvikling og gennemførelse af workshops, de arkitektonisk greb og de efterfølgende byggeprocesser og implementeringer. Den samlede co-design proces bruges, udover til at udvikle et fysisk byrum, som vidensgenerator: Via feltarbejdet opnås indsigter, ikke kun om design-processen med de involverede børn, men også om den sammenhæng byrumseksperimenterne indgår i på planlægningsniveau og i deres lokale kontekst –fysisk og diskursivt. Dette forskningsfelt udforsker jeg i analyser som kombinerer erfaringen fra designprocessen med supplerende empirisk materiale såsom formelle dokumenter, planer og visionspapirer. 

 

 

 

 

 

Kamilla Nørtoft, Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, design og konservering

Min opgave i Bevæg Byen ligger i delprojekt 1 - Ulighed i sundhed og inaktivitet: seniorer. Som antropolog laver jeg feltstudier i de medvirkende boligforeninger for at lære mere om beboerne, deres hverdagsliv og om det helt nære lokalmiljø omkring husene i hver boligforening. Denne viden er med til at informere vores fælles planlægning og gennemførelse af designworkshops med beboerne. Efter designprocessen vil jeg fortsat følge de to områder for at forstå, hvordan deltagelse i Bevæg Byen påvirker områderne og det levede liv i dem

Til toppen