apen

overordnet information

Formål og vision

APEN er en paraplyorganisation for tværfaglig forskning i relationerne mellem det fysiske miljø og kropskultur. Kernen i arbejdet er at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan vi ved at forandre eller forbedre det fysiske miljø kan fremme fysisk aktivitet og sundere livsstil med udgangspunkt i lokalsamfundet. Med fysisk miljø forstås arkitektur, byrum, landskab og infrastruktur. APEN vil primært undersøge, hvordan hverdagsaktiviteter som motion, leg, udeliv og transport i tæt sammenspil med lokalområdet relaterer sig til trivsel, livskvalitet og sundhed. Udgangspunktet for at skabe forandring og forankring er trække på lokalområdets sociale fællesskaber for herigennem at bygge på de værdier, som civilsamfundet består af. I relationerne mellem det fysiske miljø og kropskultur er det visionen at: 

Bidrage til udvikling af ny viden, nye aktions- og interventionsforskningsbaserede metoder, nye initiativer og forskeruddannelse gennem tværvidenskabelig forskning fokuseret på lokalsamfundet, dets byrum og aktører.

Koordinere på tværs af igangværende forskning, udviklingsprojekter og praksis for herigennem at skabe ind- og overblik.

Etablere en platform for et tværinstitutionelt forskningsmiljø for diskussion af relevante forskningsemner og metoder, som herfra bidrager til uddannelsen af studerende og fagfolk.

PARTNERNE

APEN består af tre partnere: Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Sektion for Landskab og planlægning på Københavns Universitet (KU) og enheden Active Living på Syddansk Universitet (SDU). Københavns Universitet har bl.a. arbejdet med relationen mellem det byggede miljø og det levede liv i det offentlige rum. Syddansk Universitet (SDU) har etableret forskningsenheden Active Living, hvis formål er at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan der kan etableres bedre rammer for fysisk aktivitet med særlig fokus på leg, fritidsliv, aktiv transport og rekreative aktiviteter. Den sidste af netværkets hovedpartnere, KADK, har med Center for Idræt og Arkitektur (CIA) siden 2002 indskrevet sig markant i forskningen, idet centret sandsynligvis er det eneste af sin art på verdensplan, der udelukkende fokuserede på forholdet mellem kropskultur, arkitektur, byrum, landskab og planlægning i bredeste forstand. 

BAGGRUND

I det sidste årti er byplanlægningen i mange af verdens storbyer karakteriseret af et globalt mantra: Fortætning. I mange undersøgelser bliver fortætning ikke kun hægtet sammen med bæredygtighedsbegrebet, men i denne ny forståelse indgår også sundhed, tryghed og forskellige sociale og kulturelle samspil. Der er et voksende antal beviser for, at den tætte by, som udtrykt i f.eks. New Urbanism, lægger op til at gå eller tage cyklen, forbedringer af den offentlige transport, færre biler pga. pladsmangel og dermed også renere luft og færre ulykker. Med andre ord kan adgangen til gode bolignære udemiljøer understøtte en sundhed og social kulturel interaktion i den tætte by.

Tværfaglig forskning i aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer er et relativt nyt område, der i stort omfang efterspørges af kommuner og sundhedssektoren generelt. Internationalt har der siden 2000 været en stærk efterspørgsel på forskning i fysiske miljøer, der fremmer aktivitet og sundhed og giver flere gode leveår. Set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er der store gevinster at hente i denne type forskning, idet der nationalt og internationalt er stor bekymring for den voksende forekomst af social ulighed i sundhed, fedme, overvægt, diabetes type II og andre livsstilsrelaterede lidelser, der er relateret til fysisk inaktivitet og usund kost. Det afspejler sig konkret i regeringens seneste sundhedsprogram ”Sundere liv for alle”. 

Med etableringen af APEN er tilgangen, at aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer ikke kun handler at forebygge livsstilssygdomme, men også at fremme det gode, hele liv, som af WHO defineres som: a state of complete physical, mental, and social well-being. (WHO, 1948). Særligt vil APEN tage afsæt i WHOs forståelse af, at sundhed skabes og vedligeholdes i vore daglige ”settings”:Health is created and lived by people within the settings of their everyday life; where they learn, work, play and love. (WHO, The Ottawa Charter for Health Promotion, 1986)Det betyder, at interventioner til at skabe aktivitet og sundhed må tage udgangspunkt i menneskers dagliglivsperspektiv. 

ORGANISATIONSDIAGRAM

Styregruppen udgøres af ét medlem fra hver af de deltagende institutioner pt. tre partnere. Styregruppen sikrer Netværkets fremdrift og relation til institutionernes faglige profil.

Projektledergruppen består af de pt. tre ansvarlige forskere i projektet, der vil trække på eksterne rådgivere for at sikre videnskabelig kvalitet og aktualitet. Leder af Netværket er René Kural fra KADK. 

Fonde og andre investorerhar mulighed for at følge forskningen direkte i dialog med forskerne og/eller via de planlagte workshops.

Interessentpaneletbestår af aftagerne af Netværkets resultater for at sikre sammenhæng mellem praksis og forskningen i APEN.

Nationale og internationale samarbejder vil medvirke i de planlagte workshops, men også deltage i fremtidige forskningsprojekter.

MÅLGRUPPER

På den nationale scene vil vi med den samlende publikation og den øvrige formidling kunne nå byer og planlæggere i de danske kommuner, der vil blive i stand til at udnytte forskningsresultaterne i deres fortløbende bestræbelser på at fremme aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer.

Lokalt i forskningsprojekterne under projektarbejdet Bevæg Byen! er casestudierne rettet mod børn, unge og seniorer 65 år+ i områdefornyelse Sydhavnen. På den måde er den positive tilbagevirkning af tiltagene i bydelen sikret. 

METODER

Netværket anvender kvantitative og kvalitative samt komplementerende og relaterede metoder indenfor humaniora og samfundsvidenskab. Da der arbejdes tværfagligt, forventes APEN at udvikle nye begreber og metoder, der fremadrettet kan anvendes i en forskningspraksis, der har fokus på aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer. 

Til toppen