Charlotte Skau Pawlowski

Ph.d. Charlotte Skau Pawlowski, er tilknyttet forskningsenheden Active Living, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Baggrund

Med en kvalitativ tilgang forsker Charlotte Skau Pawlowski i, hvordan forskellige grupper oplever og erfarer muligheder for bevægelse i de omgivelser, de færdes i med fokus på at fremme fysisk aktivitet. Senest har hun i sin ph.d. afhandling undersøgt børns oplevelser og brug af skolegården som rum for fysisk aktivitet i frikvarteret.

Rolle i projektet

Charlotte Skau Pawlowskis rolle i APEN-projektet er, at varetage procesevalueringen. Hermed bliver det hendes opgave at følge projektet fra start til slut med det formål at opnå viden om planlægnings- og implementeringsprocessen forbundet med interventionerne set både ud fra brugernes og designernes perspektiv. 

Hent CV

Til toppen